Det pædagogiske arbejde på Vividus har afsæt i et dialektisk idealistisk menneskesyn. Mennesket er både subjekt og objekt. Dvs. at mennesket og omgivelserne påvirker hinanden i en dialektisk proces, f.eks mennesket påvirkes af dårlige sociale forhold, men kan også ændre disse. Dialektikken består i at virkeligheden er fuld af modsætninger, som driver udviklingen frem. Følelserne, modsætningerne ligger i mennesket, og udviklingen sker i samspillet mellem omverdenen og mennesket. Vi er samtidig bevidste om, at vores syn på og opfattelse af mennesker omkring os, udspringer af opvækst, kulturel og politisk påvirkning, mellemmenneskelige relationer – alle er de faktorer der er med til forme os som mennesker og af betydning for vores syn på os selv og andre

I vores praktiske arbejde på Vividus betyder dette, at vi arbejder med ligeværdighed og respekt børn og voksne imellem. Dette betyder dog ikke ligestilling, da vi er bevidste om, at de voksne har den ydre påvirkning (ydrestyring), der skal føre til børnenes indre styring. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og det udviklingstrin, barnet befinder sig på, hvilket bl.a. betyder, at vi i dagligdagen vil graduere de enkelte aktiviteter sådan, at de passer til barnets udvikling.  Som personale er det vigtigt, at vi give barnet muligheder for læring og udvikling, og støtte dem undervejs. Det gør vi ved at arbejde med læring i det formelle rum og i det uformelle rum, dvs. pædagogen går henholdsvis foran barnet, ved siden af barnet eller bagved barnet. Pædagogerne skal lære børnene regler og normer for, hvordan man skal omgås andre mennesker. De skal vejlede børnene i sociale sammenhænge, så børnene kan tilegne sig redskaber for social omgang og derved fremme sine sociale kompetencer og løse egne konflikter. Vi tror på, at børnene besidder egne kompetencer, der blot skal fremmes med den rette vejledning og stimuli. Målet er, at barnet kan leve ét for barnet meningsfuldt liv med størst mulig grad af selvdefineret livskvalitet med respekt for andre mennesker. For yderligere at fremme udviklingen af egen identitet og personlighed arbejdes der med styrkelsen og udvikling af de sociale relationer i børnegruppen samt udvikling af sociale netværk.

 

På Vividus sætter vi fokus på anerkendende relationer og ligeværdigt samspil, i et involverende pædagogisk miljø, med barnet i centrum. Vores pædagogiske linje har basis i et hjemmemiljø, som indeholder tillid og respekt børn og voksne imellem. Vi vægter, at skabe en sikker base med struktur og genkendelighed i hverdagen hvor børn føler sammenhold, nærvær, tryghed og omsorg.

Vores mål er at skabe et miljø, hvor børnene bliver i stand til at kunne håndtere krav, normer og de ”spilleregler”, som det omgivende samfund stiller dem. Børnene skal blive i stand til at kunne fungere selvstændigt, således at de kan træffe ansvarlige og kompetente valg, der øger deres trivsel og livskvalitet, og udvikle børnene til at indgå i samfundet med de forudsætninger de har.

Personalegruppen arbejder fremadrettet med værdigrundlaget ved at:

 

 • De voksne skal være autentiske, troværdige og have et overskud der gør, at de kan støtte og hjælpe børnene i at forstå og rumme egne kaotiske og til tider forvredne virkelighedsopfattelse.
 • Vi sætter fokus på den anerkendende relation ved at give børnene mulighed for at føle sig værdifulde samt accepteret for den de er.
 • Lære børnene at tilegne sig rummelighed og empati. Igennem den anerkendende dialog skal de opnå en erkendelse af forskelligheden, accepten og respekten for eget og andres liv. Ved at give børnene et tilhørsforhold øges tolerancen for indlevelse af forskellige behov og opfattelser.
 • Børnene skal gennem opvæksten tilegne sig de bedst mulige kvalifikationer i forhold til egen livskvalitet. Børnene skal blive i stand til at fungere selvstændigt, således at de kan træffe ansvarlige og kompetente valg,  der øger deres trivsel og dermed livskvalitet.
 • Det enkelte barn skal guides i at bevare/udvikle et forhold til sin familie
 • Det enkelte barn skal støttes og guides i egen identitetsdannelse igennem et forhold til sin familie.
 • Inddrage forældrene i barnets trivsel og på den måde give forældrene størst mulig følelse af forældrerollen.
 • Deltage i fritidsaktiviteter. Vi mener, at fritidsaktiviteter danner basis for at styrke de sociale relationer til jævnaldrende, samt få kendskab til nærmiljøet, dermed samfundet. Give den enkelte mulighed for at styrke sit selvværd og selvtillid.
 • Det er vigtigt, at der er struktur og genkendelighed i hverdagen, så børnene er klar over, hvilke krav og elementer dagen indeholder.
 • Teamet holder sig fagligt opdateret via fagbøger, kurser, efteruddannelse, pædagogiske dage og andre medier samt modtager supervision.

 

 

Ydelsesbeskrivelse

Godkendelse:
Opholdsstedet er godkendt som privat opholdssted for børn og unge i henhold til lov om social service § 66, stk. 1 nr. 5 samt § 76, stk. 3 nr. 1 Opholdsstedet er godkendt til at modtage 12 børn, fordelt på 2 afdelinger, i alderen 3 – 23 år. Opholdsstedet Vividus bygger på familielignende principper, og børnene har derfor mulighed for, at vokse op i trygge forudsigelige rammer, og kan blive boende på Vividus gennem hele deres opvækst. Husene er alders opdelt. Afdeling 1 er primært for de mindste hvor alderen kan være 3-16 årige og afdeling 2 er primært for de ældre, hvor alderen kan være 12-23 årige. Da Vividus har specialiseret sig i søskende anbringelser, vil der altid blive vurderet hvad der er bedst for søskende relationen ift. anbringelse i samme hus, indenfor alders opdelingen. Målgruppen er børn og unge der har været udsat for svære omsorgssvigt under opvæksten. Der er tale om børn og unge med tilknytningsforstyrrelser, følelsesmæssige, psykiske og sociale behandlingsbehov. Opholdsstedet modtager børn med diagnoser. Opholdsstedet Vividus arbejder og specialisere sig i relationsarbejde med søskende, og indskriver derfor gerne søskende.

Fysiske rammer:
Vividus afd. 1 er ca. 300 kvm, indeholdende 9 værelser, 3 stuer, 3 badeværelser køkken alrum, vaske rum, værksted, opholdsstue og uudnyttet lofts rum. På første salen er der indrettet et hobbyrum, med mulighed for at sy, male og lave lektier, spille spil, pc, fjernsyn, wii og læse, og et ungdomsrum med mulighed for computer, play-station, fjernsyn mm. Herudover er der udhuse på ca. 100 kvm. Vividus afd. 2 er på i alt 819 m². Stueplan er på 462 m² og indeholder: seks store værelser på ca 20 m2, med eget bad og toilet og et vagt værelse med eget bad og toilet. Der er fordelingsgang, køkken, fællesrum med spiseplads, vaskerum, ekstra badeværelse, kontor og Idrætssal på knap 100 m². I idrætssalen er der optegnet baner til Badminiton, og Basketball, og der er opsat net til basketball, badminton, volleyball, minitennis samt fodboldtennis. Endvidere er der udstyr til hockey, fodbold, håndbold samt motions og fitness udstyr, og mulighed for at have musik i rummet. 1. sal er på 73 m² og indeholder repos, kontor, mødelokale og samtalerum. Kælderen er på 284 m² hvori der indrettes diverse opholdsrum til aktiviteter såsom pool, bordtennis, værksted mm. Endvidere er der 74 m² uudnyttet loftrum. Alle børn har deres eget værelse hvor barnet har medindflydelse på indretningen. På værelset må barnet have fjernsyn, telefon, dvd, pc og internet. Det er dog på betingelse af, at barnet forvalter disse ting, efter husets regler samt barnets udvikling.

Koncept:
Opholdsstedet er et institutionslignende opholdssted men med kernefamilien som model. Der er tale om en opvækstinstitution hvor de anbragte børn ofte bor i mange år. Børnene frekventerer skoler og fritidstilbud i lokalmiljøet. For at sikre den bedst mulige indflydelse på barnets eget liv tilrettelægger opholdsstedet hverdagen således at barnet får optimal mulighed for medinddragelse. Der tages således udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer, interesser, udviklingspotentialer og udviklingsplaner. Alle børn har en primærpædagog, der dels sørger for at alle de praktiske ting bliver gjort, dels har ansvaret for at barnet bliver hørt og taget alvorligt. Der lægges vægt på en struktureret hverdag med en genkendelig rytme, dog således, at hverdagen er spændende og varieret.

Pædagogisk praksis:
Vores mål er at skabe et miljø, hvor børnene bliver i stand til at kunne håndtere krav, normer og de ”spilleregler”, som det omgivende samfund stiller dem. Børnene skal blive i stand til at kunne fungere selvstændigt, således at de kan træffe ansvarlige og kompetente valg, der øger deres trivsel og livskvalitet og udvikle børnene til at indgå i samfundet med de forudsætninger de har.

 

Dette gøres i praksis ved:

 

 • De voksne skal være autentiske, troværdige og have et overskud der gør, at de kan støtte og hjælpe børnene i at forstå og rumme egne kaotiske og til tider forvredne virkelighedsopfattelse.De voksne på Vividus arbejder ud fra 3P-modellen (Personlig, professionel og privat). Det er vigtigt at være personlig og professionel i sit arbejde med børnene, samtidig skal vi være autentiske og ikke have en ”maske” på. Vi skal være rollemodeller for børnene, holde hvad vi lover og kunne sige undskyld når vi laver fejl. De voksne skal tage lederskab og ansvar. Samtidig skal de sætte strukturen og stemningen i huset.
 • Vi sætter fokus på den anerkendende relation ved at give børnene mulighed for at føle sig værdifulde samt accepteret for den de er. Dette gør vi igennem den assertive kommunikation, hvor de voksne er lyttende, reflekterende, tydelige, forstående, indfølende og tillidsvækkende.
  Målet er, at vi kommunikerer ligeværdigt, sådan at både barn og voksen oplever, at deres meninger har værdi og respekteres af modparten.
 • Lære børnene at tilegne sig rummelighed og empati. Igennem den anerkendende dialog skal de opnå en erkendelse af forskelligheden, accepten og respekten for eget og andres liv. Ved at give børnene et tilhørsforhold øges tolerancen for indlevelse af forskellige behov og opfattelser.
  For at klargøre barnet til samfundet arbejder vi på Vividus med at danne den sikre base i hjemmet først

 

 

Inddragelse af børn og unge

For at sikre den bedst mulige indflydelse på barnets eget liv tilrettelægger vi hverdagen således at barnet får optimal mulighed for medinddragelse. Vi tager udgangspunkt i det enkeltes barns ressourcer, interesser, udviklings potentialer og statusrapporter/ udviklingsplaner.

Individuelle børnesamtaler:
Alle børn har en primær pædagog, der har det overordnede ansvar for, at alle de praktiske ting bliver gjort. Endvidere er det primær pædagogens ansvar, at barnet bliver hørt og taget alvorligt. Måden vi bl.a. sikre det på, er ved at:

 • uformelle strukturerede samtaler mellem primær pædagog og barnet afholdes minimum 10 gange om året af ca. ½ times varighed. Samtalerne skal som minimum indeholde:
  • dagligdagen – trivsel
  • skole, dagtilbud
  • fritidsaktiviteter
  • venner
  • lommepenge
  • hjemmebesøg
  • Individuelle Fokuspunkter
  • evt.

Samtalerne er indrettes således at, der skal være plads til ”løst” snak. Der bliver taget notater fra møderne, som findes i planner4you og barnets mappe. Alle ansatte er forpligtet til løbende at læse børnesamtalerne i planner4you samt forholde og arbejde ud fra fokuspunkterne.

Husmøder:

 • Afholde minimum 10 husmøder om året hvor der bliver taget referat. Der hænger en dagsorden i køkken/alrummet, hvor alle er velkommen til, at skrive emner på der ønskes diskuteret i forhold til det enkelte barns trivsel i dagligdagen. Fast på dagsorden er:
  • Madplan
  • Trivsel
  • Aktiviteter

 

Praksis:

 • Primærpædagogen laver en statusrapport/udviklingsplan 2 gange om året. Barnet tilbydes gennemgang af disse sammen med primærpædagogen. Har barnet ændringer hertil nedskrives disse og vedlægges statusrapporten/udviklingsplanen. Status/udviklingsplan er at finde i barnets mappe på kontoret og i planner4you.
 • Jævnaldrende kammerater er velkomne i huset
 • Barnet i samarbejde med primærpædagogen bestemmer, hvilken sport eller anden fritidsaktivitet barnet ønsker at gå til.
 • Deltage i de daglige gøremål såsom tøjvask, rengøring, madlavning, slå græs mm.

Barnet har sit eget værelse, hvor barnet har indflydelse på indretningen.

 

 

Forældre og netværk

Forældresamarbejde:
Vi er meget bevidste omkring hvad et godt forældresamarbejde gør for børnenes trivsel og udvikling. Når der er konsensus de voksne imellem, giver det børnene en tryghed og dermed større mulighed for udvikling.

Vores forældre får en årsplan, ydelsesbeskrivelse, værdigrundlag, en brochure over opholdsstedet samt adresse til vores hjemmeside ved indskrivning. Vi er af den overbevisning, at et godt forældresamarbejde, danner basis for et godt anbringelsesforløb. Samværsaftaler imellem børn og forældre aftales i samarbejde med sagsbehandler på statusmøder, eller hvis nødvendigt på samarbejdsmøder.

Forældre inviteres til at deltage i diverse arrangementer sammen med barnet.

Forhåbentlig kommer forældrene til at kende og acceptere husets regler og normer. Så vi i fællesskab styrker barnets positive udvikling. Se endvidere vores politik om forældresamarbejde i vores personalehåndbog

Netværk:
Vi gør meget for at støtte vores børn i alle de aktiviteter de har lyst til og kan overkomme. Samværet og den fysiske aktivitet er bærende elementer i vores tilbud til børnene. Vi deltager i og kører til arrangementer i den udstrækning vi har ressourcer til. Vi støtter aktivt klubberne med kørsel, vask af kamptøj, deltagelse i planlagte ture og udflugter mm. Når vi er aktive i organisationer, som involverer vores børn i skoletiden, eller i fritiden, er vi med til at skabe et positivt forhold mellem lokalmiljøet og vores børn –institutionen. I lokalmiljøet er der et stort udbud af aktivitetsmuligheder, som samtidig danner basis for, at udvikle bærende sociale relationer til jævnaldrende. Vi støtter op om disse aktiviteter og følger derfor gerne børnene, selvfølgelig efter ønske, behov og vores ressourcer.  Vi støtter generelt op omkring legeaftaler med jævnaldrende i og udenfor institutionen.