Fysiske rammer

Opholdsstedet Vividus har til huse i et nedlagt landbrugs ejendom, med halvanden tønder land på Dragsgaardsvej 4, nær landsbyen Bælum i Østhimmerland, her er en lille kilometer til byen, med indkøbs muligheder, skole, med overbygning, børnehave, idrætshal og ungdomsskole. Huset er ca. 300 kvm, indeholdende 9 værelser, 2 stuer, 3 badeværelser køkken alrum, vaske rum, værksted og uudnyttet lofts rum. På første salen er der indrettet et hobbyrum, med mulighed for at sy, male og lave lektier, spille spil, pc og læse. Herudover er der udhuse på ca. 100 kvm. Alle børn har deres eget værelse hvor barnet har medindflydelse på indretningen. På værelset må barnet have fjernsyn, telefon, video, pc og internet. Det er dog på betingelse af at barnet forvalter disse ting, efter husets regler samt barnets udvikling.

 

Målgruppe
Vi modtager børn i alderen 6 – 12 år ved indskrivningen, som har været udsat for svære omsorgssvigt under opvæksten. Der er tale om børn med følelsesmæssige, psykiske og social behandlingsbehov.

 

Koncept:
Opholdsstedet er et institutionslignende opholdssted men med kernefamilien som model. Børnene frekventerer skoler og fritidstilbud i lokalmiljøet.
For at sikre den bedst mulige indflydelse på barnets eget liv tilrettelægger opholdsstedet hverdagen således at barnet får optimal mulighed for medinddragelse. Der tages således udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer, interesser, udviklingspotentialer og udviklingsplaner.
Alle børn har en primærpædagog, der dels sørger for at alle de praktiske ting bliver gjort, dels har ansvaret for at barnet bliver hørt og taget alvorligt.
Der lægges vægt på en struktureret hverdag med en genkendelig rytme, dog således, at hverdagen er spændende og varieret.

 

Fritidstilbud
Afsættet for børnenes fritidsaktiviteter er, at det ikke er barnet, som skal tilpasse sig institutionens begrænsninger, men institutionen som, ud fra barnets
udviklingspotentialer, må støtte op om relevante aktiviteter. Vi vægter storfamilie livet højt. Alle børn har således eget værelse, hvor barnet selv bestemmer
indretningen, og valg af farver – med hjælp fra en primærpædagog. På værelset må barnet selv bestemme, om det vil have fjernsyn, telefon, video, computer,
internet og så videre. Det er dog en betingelse, at barnet forvalter brugen heraf efter gældende love, og i overensstemmelse med egne behov for udvikling.
Børnene har fodboldbane, hule, klatretårn, computer, cykler, rulleskøjter, stereoanlæg, fjernsyn – ja.. alle de ting børn jo har. Børnene må gå til alle de
fritidsaktiviteter deres eget liv kan rumme – under hensyntagen til familiesamarbejdet, skole mm. Hos spejderne, i idrætsklubben, på rideskolen med flere,
er der et stort udbud af aktivitets muligheder, som samtidig danner basis for, at udvikle bærende sociale relationer til jævnaldrende.
Endelig er institutionen et åbent sted, hvor jævnaldrende altid er velkommen. Børnene som bor her, kender husets få regler. Som vært er det barnets opgave,
at guide sine gæster gennem et gensidigt godt besøg. Vore børn får ind imellem lov til, at invitere jævnaldrende, eller klasse kammerater, med på vore ferier.

 

Pædagogiske udviklingsmuligheder
Vores afsæt i det pædagogiske arbejde er, at alle børn er i besiddelse af potentialer for positive udviklinger. Vi sætter fokus på relationer og samspil,
i et involverende pædagogisk miljø, med barnet i centrum. Ved at iagttage og følge barnets initiativer, sikres mulighederne for, at være udviklings støttende,
netop på barnets egne præmisser for udvikling. Personalegruppen modtager supervision. Vi samarbejder med psykologer, som har bred erfaring,
indenfor vore specifikke områder. Opholdsstedet udarbejder halvårligt udviklingsplaner/statusrapport for det enkelte barn.
Vi sikre, at personalet får relevant efteruddannelse, – eventuelt en relevant overbygning på eksisterende uddannelse.
Vores personalegruppe består af pædagoger og en afspændingspædagog. Samtidig har vi ansat en pædagogisk assistent/pedel og en pædagogisk assistent/madmor.

 

Pædagogiske linie

Vores mål er at skabe et miljø, hvor børnene bliver i stand til at kunne håndtere krav, normer og de ”spilleregler”, som det omgivende samfund stiller dem. Børnene skal blive i stand til at kunne fungere selvstændigt, således at de kan træffe ansvarlige og kompetente valg, der øger deres trivsel og livskvalitet og udvikle børnene til at indgå i samfundet med de forudsætninger de har.

Dette gøres i praksis ved:

•    De voksne skal være autentiske, troværdige og have et overskud der gør, at de kan støtte og hjælpe børnene i at forstå og rumme egne kaotiske og til tider forvredne virkelighedsopfattelse.
De voksne på Vividus arbejder ud fra 3P-modellen (Personlig, professionel og privat). Det er vigtigt at være personlig og professionel i sit arbejde med børnene, samtidig skal vi være autentiske og ikke have en ”maske” på. Vi skal være rollemodeller for børnene, holde hvad vi lover og kunne sige undskyld når vi laver fejl. De voksne skal tage lederskab og ansvar. Samtidig skal de sætte strukturen og stemningen i huset.

•    Vi sætter fokus på den anerkendende relation ved at give børnene mulighed for at føle sig værdifulde samt accepteret for den de er. Dette gør vi igennem den assertive kommunikation, hvor de voksne er lyttende, reflekterende, tydelige, forstående, indfølende og tillidsvækkende.
Målet er, at vi kommunikerer ligeværdigt, sådan at både barn og voksen oplever, at deres meninger har værdi og respekteres af modparten.

•    Lære børnene at tilegne sig rummelighed og empati. Igennem den anerkendende dialog skal de opnå en erkendelse af forskelligheden, accepten og respekten for eget og andres liv. Ved at give børnene et tilhørsforhold øges tolerancen for indlevelse af forskellige behov og opfattelser.
For at klargøre barnet til samfundet arbejder vi på Vividus med at danne den sikre base i hjemmet først

 

Når børnene kommer hjem fra skole er der altid en voksen til at modtage dem.
Der bliver talt og lyttet til børnene, og vi snakker om gode eller dårlige ting der er sket i skolen. Der bliver hygget omkring
eftermiddagskaffen hvor løst og fast bliver vendt. Personalet laver lektier med børnene.
Børnene har et fast tidspunkt hvor de skal i seng og inden er de i bad. Denne struktur er vigtig for vores børn, så alle er klar over,
hvilke elementer og krav, dagen indeholder. Hermed oparbejdes en indre struktur, så den enkelte i øget grad kommer til at leve i harmoni med sig selv
og sine omgivelser. Det er vigtigt, at alle føler sig accepteret for det de er og står for. Det er således vigtigt, at give den enkelte mulighed for at
bevare / styrke sit selvværd og rummelighed i forhold til andre, herved opbygges en gensidig accept og respekt. Den enkelte skal gives mulighed
for at føle sig værdifuld, som en del af fællesskabet. Dette sikres gennem medindflydelse på egen og andres livssituation, i et demokratisk miljø,
under faste rammer. Kort sagt: Frihed under ansvar.

 

Vi påskønner at barnet bevarer et godt forhold til sin familie. På opholdsstedet byder vi den biologiske familie velkommen i det omfang vi kan.
Vi ser gerne at det er i forvejen planlagte besøg, og vi byder altid på kaffe og te eller evt. en gang aftensmad.
Vi er altid opmærksomme på, hvordan barnet reagerer ved disse besøg og tager os tid til en snak med barnet efter endt besøg for at evaluere
om besøget har været positivt eller negativt. Gennem opvæksten skal vi sikre den enkelte de bedst mulige kvalifikationer, primært i forhold til
den enkeltes livskvalitet, men bestemt også i forhold til uddannelse og arbejdsmarkedet.

 

Dagsrytme
Dagsrytmen fastlægges ud fra børnenes faktuelle hovedaktiviteter, som skole eller tilsvarende. Ellers er det summen af behov og ønsker
på institutionen, som definerer dagens indhold. Vi vækker børnene en time før mødetid, oftest klokken 6.45, så har alle tid til at blive vågne,
få gjort morgentoilette, og sætte sig til bordet, som vi voksne har anrettet.
Det er vigtigt for os, at børnene kommer godt i gang med en ny dag. Vi servicerer gerne, og skaber en god atmosfære
om morgenen.  Vi følger således med børnene helt ud, og ønsker dem en god dag. Er børnene ikke trafiksikre, eller ikke kan cykle følger
vi dem til skolen.

Efter skole kan børnene efter aftale vælge, om de kommer lige hjem, besøger en ven eller have venner med hjem. Vi støtter til sociale relationer
med jævnaldrende. Eftermiddagene er således til leg, eller socialt samvær, med jævnaldrende, hvis ikke andet er aftalt.
En dag om ugen, har børnene deres praktiske dag. Denne dag består i, at børnene skal hjælpe til med praktiske gøremål
såsom rengøring af eget værelse, skifte eget sengetøj, hjælpe til med at lave aftensmad og rengøring af fællearealer.
Eftermiddagen bliver også brugt til lektielæsning, hvorefter der er aftensmad for alle.
Resten af aftenen er så til socialt samvær, aktiviteter udenfor institutionen, eller bare at være sig selv på værelset.
Vi voksne bryder kun forstyrrende ind, når det er betinget i udviklingsplaner. 2 gange om ugen går vi alle en aftentur på ca. 30 minutter.
Sengetiderne er individuelle, betinget af den enkeltes søvnbehov.

 

Weekends
Hjemmeweekends i ulige uger hos biologiske familie. Sports- og spejderaktiviteter, højtider og familiefødselsdage lægger på forhånd beslag på
størstedelen af årets weekends. Resten af tiden benyttes til aktiviteter som tidligere beskrevet, samt hvad husstandens fantasi i øvrigt kan rumme.
Der er vigtigt for os, at alle frit kan tage kommende weekends aktiviteter op til diskussion – og at vi i ugens løb når et fælles beslutningsgrundlag,
som over tid tilgodeser alles ønsker og behov.

 

Ferie og højtider
Som regel ligger ferier og højtider på de dage, hvor børnene har fri fra skole. Vi udarbejder årsplaner i god tid, så forældre og øvrige samarbejdspartnere
kan orientere sig om årets gang. Året rundt tager opholdsstedet således på vinterferie, påskeferie, sommerferie og efterårsferie. Børnene er aktivt med til,
at bestemme destinationer og indhold. Herudover er der mulighed for, at tage på årsplanens øvrige ferier. Her må barnet og dets samarbejdspartnere
vælge, hvorvidt alternative aktiviteter kan prioriteres. Sommerferien er lang, så her er første og sidste uge afsat til mulige hjemme besøg.

 

Tilbud i nærmiljø

 • Skole og behandlingstilbuddet Vividus
 • Folkeskole med overbygning og SFO
 • Børnehave
 • Bank
 • Købmand
 • Ungdomsskole/ ungdomsklub / juniorklub
 • Rideskole
 • Sportshal
 • Fodbold og håndbold, badminton, gymnastik mm.
 • Spejder
 • Sundhedscenter med motionscenter
 • Benzintank
 • Svømmehal
 • Motorcross klub
 • Skydeklub
 • Sejlklub
 • Sportsfiskerforening
 • Fugleforening
 • Dilettant / revy – forsamlingshusene rummer flere kulturelle arrangementer
 • Kulturstationen – Skørping
 • Biograf
 • Alle muligheder for enestående naturoplevelser

 

Betingelser for ophold
Barnet går så vidt muligt i et skoletilbud, som geografisk er godt beliggende, i forhold til vores adresse. Barnet bruger samme læge som den
øvrige husstand, medmindre barnets sundhedstilstand kræver specielle tiltag. Opholdsstedet forvalter indkøb af tøj, cykler, legetøj osv. – som ikke
er på gavebasis.

Børn ryger og drikker ikke. Efter det fyldte sekstende år, kan børnene lovligt købe alkohol. Vi fastholder et naturligt forhold til alkohol, som kun
nydes ved festlige lejligheder.
Rygepolitikken i institutionen skal overholdes.

 

Forældre samarbejde
Et godt forældresamarbejde, danner basis for et godt anbringelses-forløb. Forældrene deltager aktivt i diverse arrangementer i barnets skole.
Det er vores opgave at informerer forældre på en måde, så de forsat er i besiddelse af en vigtig forældre følelse. Endelig er et godt forældresamarbejde
betinget af et godt samspil mellem alle parter. Vi skal således have klare aftaler om indbyrdes ansvars- og kompetence områder. Set i børnehøjde er
det vigtigt, at far og mor snakker frit og utvungent med personalet. At far og mor bliver behandlet ligesom andre gæster af huset – at de voksne kan
snakke og le sammen. Over tid kommer forældrene til at kende husets regler og normer, så vi i fællesskab styrker barnets positive udvikling.

 

Ønskes yderligere oplysninger eller information – Så kontakt opholdsstedet Vividus på tlf. 98 33 77 34